Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan bestaat uit ten minste vier leden en treedt op als college. Het kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij vormen het dagelijks bestuur dat de vergaderingen van het bestuursorgaan voorbereidt. Ieder effectief lid kan zich kandidaat stellen als bestuurder. Dat gebeurt schriftelijk bij het bestuursorgaan, ten minste acht dagen vóór de algemene vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurders voor een periode van drie jaar. Elke bestuurder is herkiesbaar. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Het bestuursorgaan vergadert regelmatig, momenteel maandelijks. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter, of, bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of de langst zetelende bestuurder. Het bestuursorgaan neemt beslissingen bij gewone meerderheid. Aangezien het als college optreedt zijn alle bestuurders gebonden door de genomen beslissingen. Het bestuursorgaan verdeelt de bestuurstaken onder zijn leden. In elke afdeling of werkgroep is minstens één bestuurder contactpersoon voor het bestuur.

Je kan steeds contact opnemen via de voorzitter.

Voorzitter: Heidi Verbruggen

Ondervoorzitter: Marc Frederickx

Secretaris: Chris Briké

Penningmeester: Jacques Tack

Leden: Jos Belmans, Hugo Frederix, Luk Pauwels

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?