Raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit ten minste vier leden en treedt op als college. De raad kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij vormen het dagelijks bestuur dat de vergaderingen van de raad voorbereidt. Ieder effectief lid kan zich kandidaat stellen als bestuurder. Dat gebeurt schriftelijk bij de raad van bestuur, ten minste acht dagen vóór de algemene vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurders voor een periode van drie jaar. Elke bestuurder is herkiesbaar. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

De raad van bestuur vergadert regelmatig, momenteel maandelijks. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter, of, bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of de langst zetelende bestuurder. De raad neemt beslissingen bij gewone meerderheid. Aangezien hij als college optreedt zijn alle bestuurders gebonden door de genomen beslissingen. De raad van bestuur verdeelt de bestuurstaken onder zijn leden. In elke afdeling of werkgroep is minstens één bestuurder contactpersoon voor het bestuur.

Je kan steeds contact opnemen via de voorzitter.

Voorzitter: Luc De Bolle

Ondervoorzitter: Christ’l Beyers

Secretaris: Luc Holsters

Penningmeester: Luc Holsters

Leden: Heidi Verbruggen, Jos Belmans, Ludo Van Lint, Nico Bringmans, Ria Bruggen

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?