Algemene vergadering

Rol en taak

Het hoogste bestuursniveau is de algemene vergadering. Zij bestaat uit effectieve leden die toezicht houden op de werking van het Genootschap en het bestuursorgaan. Minstens één keer per jaar komt deze algemene vergadering samen, meestal in februari of maart.

De belangrijkste bevoegdheden van de algemene vergadering zijn: statuten wijzigen, bestuurders benoemen of ontslaan, kwijting geven aan bestuurders, de jaarrekening en de begroting goedkeuren, het beleid van het Genootschap sturen.

Het bestuursorgaan is verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering.

Soorten leden

Toegetreden leden
Iemand wordt toegetreden lid van het Genootschap door de betaling van een jaarlijks lidgeld. Na betaling ontvangt hij/zij het driemaandelijks tijdschrift De Pelgrim en de nieuwsbrief ¡Hola!. Een lidmaatschap kan op elke datum ingaan en loopt tot dezelfde datum van het volgende jaar. Elk toegetreden lid kan deelnemen aan de activiteiten van de vereniging en gebruik maken van de aangeboden diensten.

Effectieve leden
Deze leden hebben alle voordelen en plichten van de toegetreden leden, maar willen zich daarenboven concreet engageren in de vereniging. Effectieve leden zijn meestal actieve vrijwilligers die het Genootschap helpen in werkgroepen of afdelingen. Alle effectieve leden samen vormen de algemene vergadering. Wie effectief lid wil zijn, stelt zijn kandidatuur bij het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan maakt de kandidatuur over aan de algemene vergadering, die tijdens de eerstvolgende samenkomst de kandidatuur aanvaardt.

Steunende leden en ereleden
Het bestuursorgaan beslist over het aanvaarden van steunende leden.  Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de benoeming van ereleden. Steunende leden en ereleden zijn gelijkgesteld met toegetreden leden.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?