Hoe we werken

Doelstelling

Volgens de statuten heeft het Genootschap een tweeledig doel:

  • Het voortzetten van de eeuwenoude tradities rond de pelgrimstochten naar Santiago de Compostela. Daartoe verstrekt de vereniging de nodige informatie aan kandidaat-pelgrims.
  • De studie van de artistieke, letterkundige, historische, godsdienstige, spirituele en sociale stromingen rond de verering van de heilige Jakobus de Meerdere, zoals die tot uiting komt in de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela.

Kerntaak

Het Genootschap staat open voor mensen van alle gezindheden en ondersteunt alle pelgrims, ongeacht de reden waarom zij de pelgrimstocht ondernemen (spiritueel, sportief, religieus, cultuurhistorisch …).

Het Genootschap wil een zo breed mogelijke groep mensen het pelgrimeren laten beleven door toekomstige pelgrims op weg te helpen om van hun tocht een unieke ervaring te maken, in een sfeer van ontmoeting en respect. Daarom hecht het Genootschap veel belang aan goede informatieverstrekking waarbij de focus ligt op de Jakobswegen. De aandacht gaat zowel naar logistieke aspecten (wegen, logies, de fysieke inspanning), als naar psychologische, culturele en spirituele aspecten.

Bestuur

Het Genootschap is juridisch een vereniging zonder winstoogmerk (VZW).

Het hoogste orgaan is de algemene vergadering. Zij bestaat uit effectieve leden die toezicht houden op de werking van het Genootschap en de raad van bestuur. Minstens één keer per jaar komt deze algemene vergadering samen.

De bestuurders van het Genootschap vormen de raad van bestuur. Met uitzondering van de bevoegdheden die wettelijk aan de algemene vergadering zijn toegekend, beslist de raad van bestuur over alle aangelegenheden die van belang zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van de raad van bestuur voor.

Vrijwilligerswerk

Naast de officiële bestuursorganen werkt het Genootschap via afdelingen en werkgroepen. Er zijn negen afdelingen in Vlaanderen. Ze organiseren lokale activiteiten en helpen het bestuur bij de organisatie van nationale activiteitenDe raad van bestuur kan opdrachten toevertrouwen aan een tijdelijke of permanente werkgroep. Heel de werking van het Genootschap is het werk van vrijwilligers.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?