Hoe we werken

Doelstelling

Volgens de vernieuwde statuten die op 27 februari 2021 door de algemene vergadering zijn goedgekeurd, heeft het Genootschap een vierledig doel:

  • Iedereen samen te brengen die geboeid is door de pelgrimswegen naar Santiago de Compostela, zonder onderscheid van gezindheid of religie;
  • De tradities in verband met de pelgrimstochten naar Santiago de Compostela voort te zetten;
  • De nodige informatie aan kandidaat-pelgrims te verstrekken om hen op weg te helpen voor een betere tocht;
  • Een unieke ontmoetingsplaats te bieden waar de pelgrimservaring kan herbeleefd en verdiept worden.

Kerntaak

Het Genootschap staat open voor mensen van alle gezindheden en ondersteunt alle pelgrims, ongeacht de reden waarom zij de pelgrimstocht ondernemen (spiritueel, sportief, religieus, cultuurhistorisch …).

Het Genootschap wil een zo breed mogelijke groep mensen het pelgrimeren laten beleven door toekomstige pelgrims op weg te helpen om van hun tocht een unieke ervaring te maken, in een sfeer van ontmoeting en respect. Daarom hecht het Genootschap veel belang aan goede informatieverstrekking waarbij de focus ligt op de Jakobswegen. De aandacht gaat zowel naar logistieke aspecten (wegen, logies, de fysieke inspanning), als naar psychologische, culturele en spirituele aspecten.

Bestuur

Het Genootschap is juridisch een vereniging zonder winstoogmerk (VZW).

Het hoogste bestuursniveau is de algemene vergadering. Zij bestaat uit effectieve leden die toezicht houden op de werking van het Genootschap en het bestuursorgaan. Minstens één keer per jaar komt deze algemene vergadering samen.

De bestuurders van het Genootschap vormen het bestuursorgaan. Met uitzondering van de bevoegdheden die wettelijk aan de algemene vergadering zijn toegekend, beslist het bestuursorgaan over alle aangelegenheden die van belang zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van het bestuursorgaan voor.

Vrijwilligerswerk

Naast de officiële bestuursorganen werkt het Genootschap via afdelingen en werkgroepen. Er zijn negen afdelingen in Vlaanderen. Ze organiseren lokale activiteiten en helpen het bestuur bij de organisatie van nationale activiteiten. Het bestuursorgaan kan opdrachten toevertrouwen aan een tijdelijke of permanente werkgroep. Heel de werking van het Genootschap is het werk van vrijwilligers. Een duidelijk intern reglement zorgt voor een vlotte samenwerking tussen onze vrijwilligers.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?